x
Submitted by CUEDU_PR on 23 August 2022

"พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับเมืองโคเงะ จังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น"
.
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ (Memorendum of Understanding : MOU) โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Siser Schools) สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับเมืองโคเงะ (Koge Town) จังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีผู้ร่วมลงนามทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์  รองศาสตาจารย์พัชรี  วรจรัสรังสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม Mr.Tsubone  Shusuke นายกเทศมนตรีเมืองโคเงะ  และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้ริเริ่มโครงการ

โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของตนเองและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน