x
Submitted by CUEDU_PR on 25 August 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ครั้งที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2565  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)

.

การแข่งขันกีฬาสีภาคเช้ามีการจัดแข่งขันฟุตบอล ฮอกกี้ และเซปักตะกร้อ ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาเฮฮาของระดับชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และปิดท้ายด้วยการมอบถ้วยรางวัลแต่ละชนิดกีฬาที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุด

.

กิจกรรมกีฬาสีเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักเรียนด้วยกันรวมถึงคณาจารย์ภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างความเป็นผู้นำ ผู้ตาม สร้างระเบียบวินัยฝึกซ้อมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ ได้นำทักษะต่างๆ นำไปปรับใช้ในอนาคตข้างหน้าต่อไป