x
Submitted by CUEDU_PR on 15 September 2022

"คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจาก Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย"

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลา สามิภักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลงานวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานวิรัชกิจกลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย

.

ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจาก MSU ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 6 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบัน ซึ่งได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาภาษาไทย และภาษามลายู ระหว่างสถาบัน ณ ห้อง 601 และ 605 นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสถาบัน