x
Submitted by CUEDU_PR on 23 September 2022

"คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร รองคณบดี และนางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดกลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 4 ท่าน จากสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ด้านระบบการพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาพี่เลี้ยง และการสร้างเครือข่ายวิชาพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสถาบัน ณ ห้อง 610 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย