x
Submitted by CUEDU_PR on 26 September 2022

"พิธีมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงาน และอำลาชีวิตการทำงานประจำปี 2565"

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงานและอำลาชีวิตการทำงาน ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคณะครุศาสตร์ ตลอดอายุการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ คอยสนับสนุนขับเคลื่อนคณะครุศาสตร์ตลอดอายุการทำงานที่ผ่านมา

ในปีนี้มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงานจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

นายธนสร จรเสมอ นายวันเพชร โชคเหมาะ นางโสม กุลเพิ่ม และอำลาชีวิตการทำงาน 1 ท่าน ได้แก่ นางพรทิพย์ เฟื่องฟู

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีกล่าวมุทิตาจิต วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงานและอำลาชีวิตการทำงาน การแสดงจากบุคลากรคณะครุศาสตร์ พิธีมอบพวงมาลัยจากบุคลากรใหม่แด่ผู้เกษียณ และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ

ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ on-site มีคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุการทำงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น