x
Submitted by CUEDU_PR on 27 October 2022

#EDUCUNEWS โครงการดีๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง "การโค้ชเพื่อการเรียนรู้ : ทักษะการฟัง การสะท้อนกลับ และการตั้งคำถาม รุ่นที่ 1 และ 2”

.

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จัดโครงการ “การโค้ชเพื่อการเรียนรู้ : ทักษะการฟัง การสะท้อนกลับ และการตั้งคำถาม รุ่นที่ 1 และ 2” ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์กล่าวต้อนรับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 503 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตปัจจุบัน ครูและนักการศึกษาแรกเข้า และนิสิตปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยการเสริมสร้างพัฒนาทักษะการฟัง การสะท้อนกลับ การตั้งคำถาม รวมถึงการประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง การสะท้อนกลับ และการตั้งคำถามในการเรียนการสอนของนิสิตให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าครูนักการศึกษาก่อนประจำการ (Pre-service Teacher Educator Enrichment Program) และภาคบ่ายเป็นกิจกรรม เสริมสร้างคุณค่าครูนักการศึกษาใหม่ (Novice Teacher Educator Enrichment Program)

นอกจากนี้วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างคุณค่าครูนักการศึกษาก่อนประจำการ (Pre-service Teacher Educator Enrichment Program) กิจกรรมการสื่อสารด้วยความเข้าใจสี่สไตล์ตามโมเดล DISC รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสไตล์การสื่อสารของตนเอง อีกทั้งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และพัฒนาสมรรถนะในการรับฟังข้อมูลป้อนกลับของนิสิต กิจกรรมทั้งสองวันได้รับเกียรติจาก ดร.นิจิรา บำรุงกิจ เป็นวิทยากร ดร. ภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ ดร. ศศิธร เขียวกอ อาจารย์บัณฑิษฐ์ พันศิริ อาจารย์ร่มเกล้า ช้างน้อย อาจารย์สุวรัตน์ ทองพันชั่ง และอาจารย์จิรัชย์ เปียศิริ เป็นผู้ช่วยวิทยากร คุณชัยวัฒน์ พันธุ์ชัยพล เลขาธิการสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ดำเนินรายการ