x
Submitted by CUEDU_PR on 15 November 2022

#EDUCUNEWS สาธิตฯ ประถม จัดบรรยาย “แนวทางความก้าวหน้าทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคาร 50 ปี ดร.จอย ทองกล่องสี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง หัวหน้าภารกิจส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “แนวทางความก้าวหน้าทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์สาธิตระดับที่สูงขึ้น” แก่คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

.

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอตำแหน่ง แนวปฏิบัติ วิธีการ คุณสมบัติ ผลงานวิชาการ รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ในการขอเข้าสู่ตำแหน่ง อาจารย์สาธิตชำนาญการ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ และอาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากนี้ยังได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมแนวทางความก้าวหน้าทางวิชาการโดยอาจารย์ศุภกร ถิรมงคลกิจ และอาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอเข้าสู่ตำแหน่งในอนาคตต่อไป