x
Submitted by CUEDU_PR on 22 November 2022

#EDUCUNEWS

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 11 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี ร่วมแสดงความยินและมอบภาพวาดสีน้ำแก่ ศาสตราจารย์ ดร. ประณัฐ โพธิยะราช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ การนี้ได้ร่วมลงนามอวยพรในวันครบรอบดังกล่าว

.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งสถาบันเฉพาะ ทางด้านโลหะและวัสดุขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 สำหรับเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนากรรมวิธีที่เหมาะสมในการแปรรูป แร่และวัตถุดิบอื่น ๆ ให้เป็นวัสดุสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปในลักษณะของโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และวัสดุเส้นใยเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมในโรงงาน อีกทั้งให้คำแนะนำการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ต่อการผลิตและการดัดแปลงที่เหมาะสมต่อการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้นับได้ว่าสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุมีบทบาทสำคัญในการวิจัยพัฒนา และส่งเสริมการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมขึ้นภายในประเทศได้อย่างมากมาย

.

โดยภาพวาดสีน้ำอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เป็นผลงานของนายสันติภาพ เพ็งสวย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

.

ท่านที่ชื่นชอบผลงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-2290

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "FACULTY P OF EDUCATION Chulalongkorn University ขันวิจัยโลหะและวัสดุ จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย and Materials Science Re Institute, Chulalongkorn Univers MMRI MMRI MMRI MMRI MMR คณบดีครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 36 ปี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-2565"