x
Submitted by CUEDU_PR on 21 December 2022

#EDUCUNEWS

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Shieh Chich-Jen ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยีทางการศึกษา จาก Huaqiao University ประเทศจีน ที่ให้เกียรติร่วมงานสอนงานวิจัย กับคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อีกทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายสาธารณะให้กับคณะครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้มีมุมมองด้านนานาชาติมากขึ้น