x
Submitted by CUEDU_PR on 9 January 2023

#EDUCUNEWS "สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมวันปีใหม่ "ปีกระต่ายแสนสดใส เถลิงศกใหม่ 2566"

.

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม "ปีกระต่ายแสนสดใส เถลิงศกใหม่ 2566" เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ให้กับนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร

.

ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเสียสละและแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจ และส่งเสริมให้นักเรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกฝ่าย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม โดยการจัดกิจกรรมพิเศษอันทรงคุณค่าที่ทุกคนจะได้รับความสุขและแบ่งความสุขของตนเองให้แก่ผู้อื่น ทั้งการอวยพร การรับพร การมอบของขวัญให้แก่กัน ที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปี

.

พร้อมทั้งจัดการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีทั้งระบำ รำ เต้น ได้แก่ การแสดง “ระบำสัตตบงกช” ของนักเรียนระดับอนุบาล การแสดง “รัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งความรัก” ของนักเรียนระดับ ป. 1 การแสดง “อ้อมกอดแห่งความรัก” ของนักเรียนระดับ ป. 2 การแสดง “ฟ้อนเงี้ยว” ของนักเรียนระดับ ป. 3 การแสดง “เซิ้งกะโป๋” ของนักเรียนระดับ ป. 4 การแสดง “รักข้ามคลอง” ของนักเรียนระดับ ป. 5 และการแสดง “รำวงปีใหม่” ของนักเรียนระดับ ป. 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะทางด้านนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของงานดนตรีและนาฏศิลป์ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น