x
Submitted by CUEDU_PR on 9 January 2023

#EDUCUNEWS โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ครุ จุฬาฯ ศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมใจสัมพันธ์ รวมพลังก้าวหน้ายั่งยืน"

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงแรม Best Western Premier Bayphere Pattaya จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “ครุ จุฬาฯ ศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมใจสัมพันธ์ รวมพลังก้าวหน้ายั่งยืน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน มีคณะผุ้บริหาร และบุคลากรสายปฏิบัติการร่วมโครงการทั้งสิ้น 77 คน

.

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการ การบรรยาย เรื่อง “ร่วมใจสัมพันธ์ รวมพลังก้าวหน้า ยั่งยืน” โดยอาจารย์วิโรจน์ โสวัณณะ ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ และโครงการฮารุมิกิ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และเข้าศึกษาดูงาน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยถึงการทำงานของภารกิจต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา และร่วมกิจกรรม “รับขวัญน้องใหม่ ร่วมใจสัมพันธ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่น้องชาวครุศาสตร์ได้ทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานน้องใหม่ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการทำงานในอนาคต