x
Submitted by CUEDU_PR on 17 January 2023

#EDUCUNEWS “วันครู ประจำปี 2566”

.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เนื่องในโอกาสวันครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานวันครูประจำปี 2566 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ดีเด่น นิสิตดีเด่น และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญและคำประพันธ์หัวข้อ “ครูผู้วางรากฐานอนาคต” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อุยธยา เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ กล่าวรายงานและมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแด่ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2566 และของที่ระลึกจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ อีกทั้งยังได้รับฟังเสวนาพิเศษ “เรียนรู้ร่องรอยอดีตสู่อนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นววรรณ วุฒฑะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

.

ในปีนี้มีคณาจารย์อาวุโสผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ 5 ท่านได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ หัสดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ตรีทิเพนทร์

อาจารย์นาถลดา ธนวัฒนาดำรง

.

คณาจารย์ดีเด่นจำนวน 3 ท่านได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพร สิงห์ชัย

อาจารย์ ทิพวัลย์ ตาปนานนท์

.

และนิสิตดีเด่นจำนวน 3 ท่านได้แก่

นายธนากร วงสุริยะ นายมรุต มากขาว

นายวิชัย สีสุด

.

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญและคำประพันธ์ทั้งสิ้น 48 คน

.

พิธีกรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รับขวัญ ภูษาแก้ว และอาจารย์ ดร.ปัญญา อัครพุทธพงศ์

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo?fbid=554540480051076&set=pcb.55454786671…