x
Submitted by CUEDU_PR on 27 January 2023

#EDUCUNEWS "ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566"

.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ในการประชุมครั้งนี้จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Conference มีคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหลักเรื่องการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ โดยมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูยุคใหม่ได้อย่างน่าสนใจ