x
Submitted by CUEDU_PR on 27 January 2023

#EDUCUNEWS "พิธีเปิดกีฬาสี โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ประจำปี 2565"

.

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีเป็นประธานงานกีฬาสีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประจำปี 2565

.

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักเรียนและบุคลากร สร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมให้นักเรียนมีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักเรียนจะต้องใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น

.

ในงานมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬาฮาเฮ การแข่งขันแชร์บอล การแข่งขันวิ่ง 30 เมตร ระดับอนุบาล วิ่ง 50 เมตร ระดับ ป.1 แข่งขันเกมวิ่งสามขาสามัคคี แข่งขันเกมขนไข่ไดโนเสาร์ เกมวิ่งสู้ฟัด ลูกบอลพาเพลิน เกมวิ่งกระสอบคู่ เกมจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน และการโชว์เชียร์ระหว่างสี เป็นต้น