x

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 7 ห้อง 706

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 

1     0-2218-2565-97 ต่อ 7060-2  หรือ 088-0027234

    0-2218-2562

2    empl.edu@chula.ac.th

3     ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ครุจุฬาฯ

    Google Maps