x

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 7 ห้อง 706

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1      0-2218-2565-97 ต่อ 7060-2  โทรสาร 0-218-2562 

2     -

3     ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ครุจุฬาฯ

5     -