x

cover

ประวัติ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

 


ข่าวสาร/ประกาศ

  • สัมมนา
    ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการอุดมศึกษา
    สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการอุดมศึกษา ในหัวข้อ "The smarter future of higher education" วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.0
  • วิพากษ์
    ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "พัฒนศึกษาวิพากษ์"
    สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ โครงการ “พัฒนศึกษาวิพากษ์” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “โรงเรียนขนาดเล็ก...โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย ” ในวัน