x
Submitted by CUEDU_PR on 28 March 2023

#EDUCUNEWS การฝึกอบรมครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี มณีเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กล่าวรายงาน ในปีนี้มีครูอาสาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 59 คน

.

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างความคุ้นเคยโดยอาจารย์ประเสริฐ สมบูรณ์สกุล เรียนรู้และสร้างทักษะการร้องเพลงของสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ เข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับชมปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนการผูกผ้าประดับเวที โดยคุณสำเนียง เสียงใส อบรมจิตวิทยาการสอนและเสริมแรง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี มณีเนตร และมอบตัวเป็นศิษย์ที่วัดนาคปรก