x
Submitted by CUEDU_PR on 11 May 2023

#EDUCUNEWS "การปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566"

.

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อน การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพรายวิชา 2700510 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 32700511 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 4 และ 2700401 ปฏิบัติการสอน 4 เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตน ตามแนวทางการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา

.

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา กล่าวรายงาน และชี้แจง “แนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาปฏิบัติการสอน 4”

.

นอกจากนี้นิสิตยังได้รับฟังการเสวนา เรื่อง “วัคซีนใจในการฝึกสอน” โดยอาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ ร่วมเสวนากับนายภควัต สิทธิไกรพงษ์ นายวิทวัส จารัตน์ นายธันวา คาประสิทธิ์ นายอภิรักษ์ พระสว่าง นายธนกิตต์ สุขดี นางสาวกวินนา แก้วเพ็ชร และนายภากร แก้วระดี

.

และปิดท้ายด้วยการบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับครูมือใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล