x
Submitted by CUEDU_PR on 11 May 2023

#EDUCUNEWS "พิธีเปิดห้องสุมน อมรวิวัฒน์"

.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิดห้องสุมน อมรวิวัฒน์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต อดีตอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน มีอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายสังฆทาน และมอบพวงมาลัยมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

.

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ เป็นท่านหนึ่งที่ร่วมบุกเบิกก่อตั้งและพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจวบจนเกษียณอายุราชการ อีกทั้งมีผลงานวิจัยทางวิชาการที่ก่อให้เกิดคุณูปการ คือ ตำรา และงานวิจัยที่เสนอแนวคิดใหม่ทางการศึกษา ได้เกิดคุณค่า แบบอ้างอิงของนักวิชาการรุ่นหลัง เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ เปี่ยมล้นด้วยความเป็นครูผู้มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้ศิษย์ได้ซึมซับ สืบ ศาสตร์และศิลป์จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญด้านการศึกษาของชาติจนถึงปัจจุบัน

.

แม้เกษียณอายุราชการแล้วศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ยังทำหน้าที่ชี้นำช่วยพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการฝึกหัดครูนำปรัชญา และวิธีการสอนตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มาสร้างแนวคิดทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เชิญให้ท่าน เป็นผู้ชำนาญการซึ่งท่านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของการศึกษา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นอาจารย์อาวุโสที่สมบูรณ์ ด้วยคุณลักษณะของครุเมธีอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ เป็นนักคิด นักเขียน นักวิจารณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ทางวิทยวิธี ทั้งยังได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคมด้านการศึกษา เป็นนักการประถมศึกษาดีเด่น บุคลากรดีเด่นประเภทความเป็นครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นบุคคลดีเด่นแห่งวงการการศึกษาของชาติ

.

คณะครุศาสตร์จึงมีความประสงค์ใช้นามของ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ เป็นชื่อห้องประชุมชั้น 1 อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แสดงความกตัญญุตาแด่ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ที่มีคุณูปการต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อเนกอนันต์นานัปการสืบไป