x
Submitted by CUEDU_PR on 12 June 2023

#EDUCUNEWS "คณบดีร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 45 ณ วัดมหาชนก บ้านพลังเพียรเมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา"

.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดเสวนา "ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยในสหรัฐอเมริกา" และนำเสนอหลักสูตรการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โดย อ.วีระกิจ สุวรรณพิทักษ์ ในโอกาสประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 45 ณ วัดมหาชนก บ้านพลังเพียรเมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา โดยมีวัดไทย ที่จัดการเรียนการสอนร่วมงาน 15 วัด และมีผู้เข้าร่วมเสวนา

.

ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้ คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์ ในโรงเรียนพระพุทธศาสนา วัดไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของวัดไทยในการจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้เยาวชนเชื้อสายไทย และชุมชน ได้รับประโยชน์สูงสุด สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจึงมอบหมายให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดการเสวนาดังกล่าว

.

และวันที่ 4 มิถุนายน 2566 รองศาสตาจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร ในฐานะตัวแทนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานร่วม ในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดนวมินทราชูทิศ บอสตัน พร้อมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดนวมินทราชูทิศ บอสตัน