x
Submitted by CUEDU_PR on 13 November 2023
 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 น. สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ได้จัดโครงการพัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ กระแส ChatGPT กับทิศทางการศึกษาไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในรูปแบบออนไลน์
 
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อวิเคราห์กระแสการใช้ ChatGPT กับการศึกษาไทย บทบาทของ ChatGPT และปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ
ที่มีบทบาทต่อการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการศึกษาและบทปฏิบัติการในระดับสถานศึกษาเพื่อให้เท่าทัน
และสอดรับกระแสของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัญญาประดิษฐ์
 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 3 ท่าน
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร และอาจารย์ ดร.สิริน ฉกามานนท์