x
Submitted by CUEDU_PR on 23 February 2024
.
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา รองคณบดี กำกับดูแลการสร้างส่วนร่วมระดับนานาชาติ (Global Engagement) และอาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติต้อนรับ Dr. Eiko Tanimoto นายกสภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการบริหาร Kansai Gaidai University (KGU) ประเทศญี่ปุ่น และคณะ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต