x
Submitted by CUEDU_PR on 30 May 2024
#EDUCUNEWS พิธีเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงาน โครงการศิลปศึกษานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้แทนสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ กล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงาน โครงการศิลปศึกษานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ รองคณบดีกล่าวรายงาน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
.
ในงานนิทรรศการมีการจัดแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ จัดโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ให้แขกผู้มีเกียรติได้เดินชมนิทรรศการที่สวยงาม และสร้างสรรค์ จากนิสิต
นอกจากนี้สิ่งได้จากการจัดนิทรรศการ
1.เรียนรู้เทคนิคภาพพิมพ์ยางลบ
2.เรียนรู้เทคนิคภาพปะติด (Collage)
3.เรียนรู้การจัดองค์ประกอบศิลป์