x
Submitted by CUEDU_PR on 12 June 2024
#EDUCUNEWS งานแถลงข่าวการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 “จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต”(Essential Soft Skills for the Future)
.
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณะครุศาสตร์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดี เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 “จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต”(Essential Soft Skills for the Future) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวถึง “ความสำคัญของจรณทักษะกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน”
.
ทั้งนี้มีการแสดงชุด “รวมใจ สายใยสาธิตวิชาการ” และการแสดงเต้นประกอบเพลง ชุด “Sonic Scene” นอกจากนี้มีการมอบรางวัลการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9  โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดี เป็นผู้มอบ และทุกท่านในงานร่วมบันทึกภาพร่วมกัน