x

         

  งานพัสดุ มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ รวมทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการปรับปรุงอาคารและก่อสร้างอาคารในคณะครุศาสตร์ ตลอดจนดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาและจำหน่าย เมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้งานวัสดุหรือครุภัณฑ์นั้นๆ และจัดทำเอกสารในระบบ CU Enterprise Resource Planning : CU-ERP) ที่เกี่ยวกับพัสดุทั้งหมดพร้อมทั้งทำงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Provurement (e-GP)