x

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต (ป.ตรี) และบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก)
ได้ร่วมพิธีไหว้ครู ซึ่งถือเป็นการสืบสานกิจกรรมที่ได้ถือปฏิบัติกันมาของคณะครุศาสตร์

ในการนี้นิสิตได้ขอรับการเรียนรู้ที่ดีในฐานะ ศิษย์ รับโอวาทและคำอวยพรจากคณาจารย์ทุกคนอีกด้วย