x

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอบวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2561

  • ระดับมหาบัณฑิต

  • ระดับดุษฎีบัณฑิต 

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต พบนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คณาจารย์ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต พบผู้ปกครองของนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

งานไหว้ครูภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

งานปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่  ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 กันยายน 2562