x

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สะท้อนผลการเข้าฝึกปฏิบัติในหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท กล้าก้าว อินสไปเรชั่น จำกัด (2) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ (3) บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ในช่วงภาคฤดูร้อน เป็นเวลาประมาณ 10 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาในรายวิชา 2750389 และ รายวิชา 2750390 โครงงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 และ 3 ซึ่งนิสิตได้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน และการเชื่อมโยง/ปรับใช้ความรู้จากรายวิชาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน 

ในการนี้ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับนิสิต