x

คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

...ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ...