x

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต
เรื่อง การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563