x

อัตลักษณ์ความเป็นครุศาสตร์

อัตลักษณ์ความเป็นครุศาสตร์


อาจารย์: สอนดี วิจัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม

นิสิต: ความรู้ดี มีสง่า วาจาดี มีคุณธรรม

เจ้าหน้าที่: เชี่ยวชาญงาน บริการดี มีคุณธรรม