x
Submitted by CUEDU_PR on 28 May 2020

นิทรรศการออนไลน์ "เรื่อง รู้ทันโควิด เพื่อชีวิตลูกน้อย" จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2717401 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการศึกษาปฐมวัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  โดยมี อ.ดร.อุไรวาส ธำรงอรรถ เป็นที่ปรึกษา

 

Image
1