x
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  1. ขั้นตอนการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. คุณสมบัติ
  3. เอกสารสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  4. สรุปเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  5. แบบฟอร์มสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  6. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7. ประกาศ ก.พ.อ.
  8. ขั้นตอนการใช้งานระบบขอตำแหน่งทางวิชาการ (e-PM) (Phase 2) สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย
  9. เข้าสู่ระบบ E-PM 
ผลงานทางวิชาการ

     10. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
     11. แบบฟอร์ม CV 
          CV ตัวอย่าง (.pdf)

เอกสารการบรรยาย