x

 

รางวัลนิสิตทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้ เงินรางวัลสำหรับนิสิตทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ รางวัลละ 2,500 บาท โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย  (ข้อมูลจาก สำนักบริหารกิจการนิสิต)

เกณฑ์และวิธีการพิจารณานิสิตเพื่อรับรางวัลนิสิตทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยนิสิต คุณสมบัติเฉพาะทางเป็นนิสิตที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

ด้านการบริหาร

 • ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการนิสิตคณะต่าง ๆ
 • ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิสิต รองประธานฯ คนที่ 1, คนที่ 2 และเลขาธิการสภานิสิตด้านกีฬา
 • เป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย หรือการแข่งขันซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 5 สถาบันขึ้นไป

ด้านวิชาการ

 • เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการชนะเลิศในการประกวดผลงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีสถาบัน เข้าร่วมการประกวดอย่างน้อย 5 สถาบันขึ้นไป

ด้านศิลปวัฒนธรรม

 • เป็นผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีสถาบันเข้า ร่วมการประกวดอย่างน้อย 5 สถาบันขึ้นไป

ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

 • เป็นผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์อย่างจริงจังต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
 • เป็นผู้มีผลงานกิจกรรมดีเด่น และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นในปีการศึกษาที่พิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้ เงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท

 

นิสิคคณะครุศาสตร์สามารถรายงานการแข่งขัน/ประกวดของนิสิต ได้ที่ Link : นิสิตคณะครุศาสตร์รายงานผลฯ  หรือ Scan QR Code 

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :   

โทรศัพท์ 02-218-2535

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official  : @038gcwvy