x

ทุนภูมิพลสำหรับนิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลน รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน 

คุณสมบัตินิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา

  • เป็นนิสิตชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :    

โทรศัพท์ 02-218-2535

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @038gcwvy