x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ได้ร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นด้านการเงินได้ทำงานพิเศษ เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเพื่อสร้างเสริมให้นิสิตมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือตนเอง โดยมีเงื่อนไขการทำงาน ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการทำงานแล้ว นิสิตยังจะได้รับค่าตอบแทนถึงชั่วโมงละ 100 บาทอีกด้วยโดยมีขอบระยะเวลาการจ้างนิสิตดังนี้

  • ภาคการศึกษาต้น         รอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน คือ 15 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี
  • ภาคการศึกษาปลาย     รอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน คือ 15 ตุลาคม ถึง 31 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  • ภาคฤดูร้อน                  รอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน คือ 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี

 

บุคลากรผู้รับผิดชอบ  :    

โทรศัพท์ 02-218-2534

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @038gcwvy