x

โคโมดูล : การประกอบโครงสร้างของเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กปฐมวัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เลิศเทวศิริ

                        

รายละเอียดผลงาน

CoModule เป็นของเล่น ที่มีระบบ Taper lock สำหรับการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนของเล่น สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่เคลื่อนที่ได้และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นพาหนะได้หลายรูปแบบ และสามารถวาดภาพด้วยชอล์กตามจินตนาการของเด็กได้อย่างอิสระสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ pretend play แก่เด็กปฐมวัย โดยการสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่มีพลวัต สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนที่เป็นเด็กก่อนวัยเรียน

เทคโนโลยี/กระบวนการ  

สร้างมิติการเชื่อมต่อของ Taper lock โดยวิเคราะห์ระยะเผื่อ Toleranceหลังการ finishing แล้วนำมาออกแบบโดยใช้วัสดุ MDF สร้างเงื่อนไขการออกแบบที่การถอดประกอบชิ้นส่วนที่สามารถสลับตำแหน่งได้ เมื่อจัดทำ prototype ได้นำไปทดลองเล่น ทดสอบการประกอบ หลังจากนั้นวางแผนการผลิตโดยใช้เครื่อง CNC Router ในการตัดชิ้นงานบนแผ่น MDF โดยจัดวางแบบให้เสียเศษน้อยที่สุด  

การนำไปใช้ประโยชน์  

การเล่นของเด็กเล็ก จะเล่นเป็นกลุ่ม ของเล่น Co Module ที่สามารถปรับรูปแบบยานพาหนะขับขี่ (ride on toys) ได้หลายแบบจึงส่งผลให้เกิดความสนุกและกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กดีขึ้น ตลอดจนสร้างจินตนาการไปกับการเล่นตามเรื่อง (story telling) และเข้าใจเห็นใจ (emphathy) การแบ่งปันเล่นร่วมกันในรูปแบบสังคมจำลองชีวิตจริง ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กปฐมวัย ทุกเพศทุกวัยและทุกระดับชั้นของสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้วยเทคนิควิธีการออกแบบนวัตกรรมระบบTaper lock และรูปแบบการใช้งานด้วยวิธีการประกอบแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจะสร้างอุปสงค์ในการขายได้อย่างน่าสนใจ ด้วยกระบวนการผลิตด้วยระบบ Router CNC ซึ่งใช้กำลังคนน้อยมาก จะส่งผลให้ต้นทุนต่ำลงcและราคาขายถูกลง วิธีคิดการออกแบบเน้นที่กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนจึงมีช่องทางในการผลิตระบบอุตสาหกรรม และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ