x

 

        เกมกระดานพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประดิษฐ์ขึ้นโดย  นิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ เป็นส่วนหนึ่งของของการศึกษาในรายวิชา 2718333 นวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษา

            

                      

FARMILY

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ นิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ ซึ่งได้แก่ 
นางสาวภาวิชชุกานต์  ใช้ลิ้ม
นางสาวสุชานาถ       โทนสุวรรณ
นางสาวเกษรา          จึงเจริญ
นางกนกพร              ศิริกิจ
นางสาววรัญญา         ธนะสมบัติ
นางสาวประภัสสนันทน์  เรืองจันทร์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของการศึกษา ในรายวิชา 2718333 นวัตกรรมการสอนระดับประถมศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษา รูปแบบของรายวิชา ผลงานชื้นนี้เป็นบอร์ดเกมการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและเกิดประสิทธิภาพที่ดี จุดประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้แก่ ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดวางแผน นอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น "หลักคิด" ให้แก่ผู้เล่นหรือผู้เรียน เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการท่องจำไปสู่การนำความรู้ไปใช้ไ้ด้จริงในชีิวิตประจำวัน 

ทักษะที่ได้จากการเล่น

  •  พัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  •  พัฒนาสมองและความคิดสร้างสรรค์
  •  เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ /การคำนวณ/การบริหารพื้นที่
  •  ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21