x

การมีส่วนร่วมทางสังคม (EDU Social Engagement) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะครุศาสตร์สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในรูปแบบที่สอดคล้องกับพันธกิจ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสนใจของส่วนงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้คณะมีพื้นที่ชุมชนที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนหรือการวิจัยในระยะยาว ร่วมกับการบูรณาการแนวคิดในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยการดำเนินงานจะต้องแสดงความรับผิดชอบและตอบสนองต่อสังคมไทย