x

คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จำนวน 105 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโครงการค่ายแนะแนวฯ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 156 คน ดำเนินการในระหว่าง วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ และสถานที่ทัศนศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ คือสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และกองบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน  โดยมีหลักสูตรการดำเนินการดังนี้
          1. บรรยาย โดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม วิชาเรียนรวมวิทย์และศิลป์ แยกกลุ่มเรียน แผนวิทย์ และแผนศิลป์ 
          2. อภิปรายและปฏิบัติการเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อ จัดโดยศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
          3. อภิปราย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติเรื่องแนะแนว การสมัครสอบ Admission การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และวิชาของกลุ่มสาระฯหลัก
          4. ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่
          5. กิจกรรมกีฬา นันทนาการ English Rally กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมดนตรี และนาฏศิลป์ และกิจกรรมด้านสุขศึกษา