x

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการโรงเรียน  ในการสนับสนุนของกลุ่มมิตรผลและกลุ่มบ้านปู ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดขอนแก่น