x

 เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เปลี่ยนรูปแบบการการจัดเรียนการสอนเป็นจัดทำวิดีโอการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์บนระบบการจัดการเรียนรู้ LMS (Learning Management System) ในรายวิชาภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และแนะแนว สำหรับนักเรียนโครงการค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่าวันที่ 1 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม