x

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการศึกษาของไทย และต่างประเทศ เป็นสถาบันการศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางการศึกษาที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักเรียนทั้งที่เป็นประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม และมียุทธศาสตร์ที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ โรงเรียนจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในชุมชนบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ยังมีปัญหาและมีความต้องการต่อการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ในด้านอาหารและการสาธารณสุข เพื่อให้เยาวชนในชุมชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังส่งผลให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักการแบ่งปันให้กับเยาวชนในสังคมที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ให้ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เห็นสมควรดำเนินโครงการน้ำใจสาธิตจุฬาฯ เพื่อจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในการให้ความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินและบริจาคสิ่งของแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส การบริการสาธารณสุข อันจะนำมาซึ่งการกระจายความช่วยเหลือ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบไป