x
Submitted by CUEDU_ESG on 18 August 2021

---> กำหนดการ

---> รับสมัคร (วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64) 

**โปรดคลิกที่เครื่องหมาย "X" เพื่อดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ของแต่ละหลักสูตร

ภาควิชา/สาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ในเวลานอกเวลาในเวลานอกเวลา
หลักสูตรและการสอน
     การศึกษาปฐมวัย  X 
     ประถมศึกษาXX  
     สุขศึกษาและพลศึกษา X X
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
     อุดมศึกษาX XX
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
     วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาX   
การศึกษาตลอดชีวิต
     การศึกษานอกระบบโรงเรียนX XX