x
Submitted by CUEDU_PR on 1 September 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. คณะครุศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบริการด้วยใจ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ" โดย คุณจารุภา น้อยจันทิระ หัวหน้ากลุ่มงานผู้จัดการเที่ยวบิน และครูฝึกพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บมจ. การบินไทย เป็นวิทยากร ซึ่งการบรรยายดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง จำนวน 171 คน ร่วมเข้าฟังผ่าน Zoom Meeting

โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องของ “หัวใจการบริการ” หรือ service – image โดยได้ยกตัวอย่างการบริการ 3 ประเภท ประกอบด้วย Good Service คือการบริการตามความหวัง ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ , Bad service คือการบริการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยทีท่าไม่เป็นมิตรกับผู้มารับบริการ และ Excellent Service

คือการบริการที่ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีเกินความต้องการอย่างไม่คาดหมายและก่อให้เกิดความประทับใจ

นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมทีมีเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงทัศนคติที่มีจิตสำนึกการบริการจากใจและการมีจิตใจของการให้บริการ ด้วย