x
Submitted by CUEDU_PR on 16 January 2022

“วันครู ประจำปี 2565”

วันที่ 14 มกราคม 2565 เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญแด่ครู อาจารย์ของคณะครุศาสตร์ที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส ห้องพิธีการ 1 อาคารเสนาสนะสงฆ์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษนิทรรศการออนไลน์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโสและคณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู นิสิตดีเด่นด้านคุณลักษณะความเป็นครู และการประกวดคำขวัญในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการบรรยายพิเศษครูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ได้รับเกียรติจาก ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2562 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-telBBfJWWI

รวมถึงการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ดีเด่น และนิสิตดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้ คณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพร สิงห์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมอร บูชาบุพพาจารย์ อาจารย์ ศรียา เนตรน้อย อาจารย์ เสาวพร บุญช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี นันทาภินัย อาจารย์ ปรารถนา เกษน้อย อาจารย์ วิมลมาศ อำพลพงษ์ อาจารย์ ศยามล นามสุบิน คณาจารย์ดีเด่นได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เลิศเทวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล รอบคอบ อาจารย์ธนยศ พุทธพงศ์ นิสิตดีเด่นได้แก่ นายวิตรานันท์ นันทผาสุก ระดับปริญญาบัณฑิต นายสุชาติ อิ่มสำราญ ระดับปริญญามหาบัณฑิต นางสาวปรียศรี พรหมจินดา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัยของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดงานวันครู ประจำปี 2565 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย แต่ยังคงไว้ทุกกิจกรรม