x
Submitted by CUEDU_ESG on 2 November 2022

✨ประชาสัมพันธ์✨
 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ ประเด็นวิจัย ดังนี้

1. ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย ‘Anything goes’

2. Creativity on the Margins: การสร้างนวัตกรรมทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม

3. อันว่าด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา: อารมณ์ของเด็ก สตรี เยาวชน และคนชราในสังคมทุนนิยม-ปิตาธิปไตยสมัยใหม่

4. Ulysses Unbound: โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจากการเดินทางและการอพยพ ในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวรรณคดี

มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. (มหาวิทยาลัยต้นสังกัดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84-2/