x
Submitted by CUEDU_PR on 10 November 2022

#EDUCUNEWS

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งและเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะครุศาสตร์ และแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์จันทร์ ผ่องศรี อดีตอาจารย์คณะครุศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยทั้งสองท่านได้เข้ารับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา นับเป็นแบบอย่างที่พึงยกย่องในวงวิชาการเพื่อเป็นเกียรติยศและบรรทัดฐานให้ผู้อื่น มีความเพียบพร้อมด้านวิชาการ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์ ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการวิจัยและการวัดประเมินผลการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ และมหาวิทยาลัยตลอดมา

รองศาสตราจารย์ จันทร์ ผ่องศรี ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านนันทนาการในประเทศไทย โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ในองค์กรต่าง ๆ มากมาย โดยการนำความรู้ทางด้านนันทนาการ และพลศึกษาเป็นฐานความรู้ จนกระทั่งเกิดการสร้างเครือข่ายทางด้านพลศึกษาอย่างกว้างขวาง ก่อเกิดเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ทางด้านพลศึกษาและนันทนาการ ได้รับการยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมไทยมาโดยตลอด สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติต่อไป