x
Submitted by CUEDU_PR on 25 January 2023

#EDUCUNEWS

วันนี้ 23 มกราคม 2566 วิชาเอกการสอนภาษาจีนได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ นิสิตจากหลากหลายสาขาวิชา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ การเขียนพู่กันจีน การถักเชือกจีน การตัดกระดาษจีน การทำเกี๊ยวจีน และกิจกรรมรับอั่งเปา

.

กิจกรรมวันตรุษจีนครั้งนี้เกิดขึ้นการร่วมแรงร่วมใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณาจารย์วิชาเอกทั้งชาวไทยและชาวจีน รวมทั้งวิทยากรชาวจีนจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยากรภายนอก