x
Submitted by CUEDU_PR on 12 May 2023

#EDUCUNEWS "พิธีเปิดโครงการนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์"

.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมโครงการนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ ซึ่งจัดโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 51 ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา 2736403 ศิลปศึกษานิพนธ์ (Art Education Thesis) การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ รองคณบดี และประธานสาขาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐหัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา กล่าวแสดงความยินดี มีคณาจารย์ และผู้สนใจด้านศิลปะเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก โดยผลงานที่จัดแสดงมีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานออกแบบ สื่อการสอน แฟชั่นดีไซน์ เกมส์ ของเล่น ฯลฯ จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2566 นี้ เวลา 08.30-17.00 ณ อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

.

นิทรรศการในครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “Obsession” คือ แนวคิดหลักของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการจัดนิทรรศการศิลปะภายใต้การนิเทศ คำว่า Obsession สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ความลุ่มหลง สามารถขยายความเป็นการสร้างผลงานของนิสิต มนุษย์แต่ละคนย่อมมีสิ่งที่ลุ่มหลงหรือสิ่งที่ชื่นชอบ งานแต่ละชิ้นล้วนมีส่วนประกอบของสิ่งที่ตัวนิสิตชอบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่ในการพัฒนา ต่อยอดความชอบ ความลุ่มหลง หรือความสนใจ ให้กลายเป็นผลงานที่แสดงศักยภาพของตัวนิสิตเอง บ่งบอกถึงความหลากหลาย ความแตกต่าง ความถนัดของผู้สร้างสรรค์ผลงานแต่ละคน

.

นอกจากนี้นิสิตยังได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา การสร้างเสริมและฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการทำงานที่มีความเป็นสากล ก่อให้เกิดทักษะ และความคิดของนิสิต ความรู้และทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุนทรียศาสตร์แก่บุคคลนอกสาขาวิชา ก่อให้เกิดความเข้าใจในสุนทรียภาพทางศิลปะแก่สังคมในภายภาคหน้า